iPhone cannot access 3G, causes and solutions

If you have ever encountered a situation where your iPhone cannot connect to 3G and do not know how to fix the above situation, please follow the article below for instructions!

0
879

iPhone không vào được 3G, nguyên nhân và cách khắc phục

Method 1: You need to check if 3G is enabled properly or not. To check you do the following:

– Go to Settings.

. Vào Cài đặt

– Select Mobile.

Chọn Di động

– Turn on Cellular Data and go to Cellular Data Options

Bật Dữ liệu Di động và chọn tiếp vào phần Tùy chọn Dữ liệu Di động

– Next, turn on Data Roaming and try connecting to 3G again.

Tiếp theo bạn bật thêm cả Chuyển vùng dữ liệu lên và thử kết nối lại vào 3G.

Method 2: Turn off Wifi connection if you are on Wifi and try again if still can't connect.

Tắt kết nối wifi

Method 3: Try restarting your iPhone so that the process runs again from the beginning and check the 3G connection again.

Method 4: Please turn on airplane mode, then wait a few seconds and then turn off airplane mode for sim reload and check if 3G shows up or not.

Bạn hãy bật chế độ máy bay lên, sau đó đợi vài giây rồi tắt chế độ máy bay đi cho sim reload lại và kiểm tra xem 3G có hiện lên hay không.

Method 5: Try resetting network settings by:

– Go to Settings

Vào Cài đặt

– Select General Settings

Chọn Cài đặt chung

– Select Reset

Chọn Đặt lại

– Select Reset network settings

Chọn Đặt lại cài đặt mạng

If you still cannot connect to 3G, you should bring your phone to the company's service centers for the best help.

Above is a guide to help you fix your iPhone that cannot connect to 3G. If you have any questions, please comment below!